yvtlh-xayt1

yvtlh-xayt1VTeat it, gulp it, swallow it, gobble it1s'vshtlh-xayt2s'intlh-xayt3syvtlh-xayt21d'itlh-xayt2d'u'tlh-xayt1p'aa-ghitlh-xayt2p'aa-xu'tlh-xayt3pxee-yvtlh-xaytPassivetr'vtlh-xaytyvstlh-xayt1

Yvtlh-xay

Yvtlh-xaynDaylight (Creator's Assistant)

yvtlh-xay

yvtlh-xayndaylightfr. var.xutlh-'i~

yvtlh-‘i~

yvtlh-'i~ndomain / polity / territory / kingdom / county

yvslh-‘a

yvslh-'aVTsent forth1ssilh-'a / 'aa-ghilh-'a~2ssinlh-'a / 'aa-ghinlh-'a3syvslh-'a / yaa-ghinlh-'a1dsitlh-'a / 'aa-ghitlh-'a2dsu'lh-'a / 'aa-ghu'lh-'a2psaa-ghitlh-'a / 'aa-ghaa-ghitlh-'a3psaa-ghu'lh-'a~ / 'aa-ghaa-ghu'lh-'a~Passivetr'vslh-'axee-yvslh-'a~ /...