yvlh-daa-nvlh-ti~

yvlh-naa-dvtlh-nvsh

yvlh-naa-dvtlh-nvshntool / gadget / device / appliancefr. var.mvlh-naa-dvtlh-nvsh

yvlh-tr’int-t’i

yvlh-tr'int-t'insanitizer / germicide / disinfectant / antiseptic

yvlh-ts’vt-ne

yvlh-ts’vt-nenbatter / hitter

yvslh-ts’ilh

yvslh-xa~

yvslh-xa~ndaylight, it was

yvs-tr’u~k

yvs-tr'u~kndentalia currency snake skin trimmed

yvtlh-‘i~

yvtlh-'i~ndomain / polity / territory / kingdom / county

yvtlh-‘ii~-chu

yvtlh-'ii~-chuncountry

yvtlh-k’vs

yvtlh-k'vsnfire starting root / slat

yvtlh-xay

yvtlh-xayndaylightfr. var.xutlh-'i~

Yvtlh-xay

Yvtlh-xaynDaylight (Creator's Assistant)

Yvtlh-xay ts’uu-svn’

Yvtlh-xay ts'uu-svn'nDaylight's milt

xaa-ts’a’

xaa-ts'a'nbasket / bowl / pail / bucketSS1🔊

Xaa-ts’a’-dvn

Xaa-ts'a'-dvnnWinchuck River Village upstream from the mouthfr. var.K'vms-'aa~-dvn

Xaa-ts’a’-xat-k’wvt

Xaa-ts'a'-xat-k'wvtnLittle Mill Creek Village CA (Sanderson Place)

xaa-ts’a’-yaa~-sdvm

xaa-ts'a'-yaa~-sdvmnbowl, small

xaa-‘vtlh-sri

xaa-'vtlh-srindevelopment / invention / the design of / innovation

Xaa-wan’ Das-ta~

Xaa-wan' Das-ta~nHowonquet Ridge

Xaa-wan’-chii-la’

Xaa-wan'-chii-la'nHowonquet Prayer Camp below Xaa-wan'-le'

Xaa-wan’-k’wvt

Xaa-wan'-k'wvtnHowonquet Village

Xaa-wan’-le’

Xaa-wan'-le'nHowonquet Mounatinfr. var.Xaa-wvn-let

Xaa-wan’-le’ Naa-dii~-‘aa~-se

Xaa-wan'-le' Naa-dii~-'aa~-senHowonquet Mountain Standing Rock

Xaa-wvn’-taa-ghii~-li~

Xaa-wvn'-taa-ghii~-li~nSmith River's name at the mouthfr. var.Nii~-li~

Xaa-yuu-chit

Xaa-yuu-chitnKetchen Ranch Village CA near Hiouchifr. var.'Aa-yuu-chit